Met dit prestatieverslag geven we een beeld van de activiteiten en resultaten van de BOM-teams in 2019. In de volgende hoofdstukken zetten we per team de behaalde resultaten af tegen de ambities uit het Meerjarenplan 2017-2020.

Samenwerking speelde een sleutelrol in de totstandkoming van de resultaten over 2019. We onderscheiden drie vormen van samenwerking: binnen de BOM-teams, tussen de teams en met externe partners.

Samenwerking binnen de teams

Een goed voorbeeld van samenwerking binnen de teams is de ontwikkeling van onze ‘venture building’ strategie. Hierin komen zowel de investerings- als de bedrijfsontwikkelingscompetenties van BOM Brabant Ventures samen. Bij kansrijke bedrijven kijken we integraal naar de optimalisering van de businesscase. Daarbij besteden we aandacht aan diverse aspecten zoals marktvalidatie, de beoordeling van intellectueel eigendom, het team en het opzetten van een goede (financiële) structuur. Verder helpen we bedrijven met groeiambitie bij de ontwikkeling van een groeistrategie.

Samenwerking tussen de teams

In 2019 zijn de teams ook onderling steeds intensiever gaan samenwerken. Zo adresseren we problemen of uitdagingen binnen bepaalde missies of technologiegebieden steeds vaker via een BOM-brede propositie: een gebundelde inzet van onze competenties op het gebied van ontwikkelen, investeren en internationaliseren. In 2019 hebben we op die manier - in samenspraak met de provincie – een plan van aanpak ontwikkeld om de energietransitie te versnellen. Daarbij richten we ons gezamenlijk op het aantrekken van duurzame bedrijven, het opwerken van en investeren in bedrijven en projecten op het gebied van nieuwe energietechnologie en het ontwikkelen en realiseren van energieprojecten met een grote CO2-impact.

Samenwerking met externe partners

Binnen en buiten Brabant werken we steeds intensiever samen met partners. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Er is een groeiende wisselwerking tussen BOM Brabant Ventures, het Brabant Startup Fonds, de Brabantse startupalliantie Braventure en het bredere netwerk van partners gericht op het scouten en begeleiden van startups in de regio. Kansrijke bedrijven die we zelf niet kunnen helpen, verwijzen we door naar andere kapitaalverstrekkers en dienstverleners.

  • Samen met de provincie en de triple helix organisaties in Brabant werken we aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van ecosysteemontwikkeling. Hiervoor is in 2019 een zogenaamde ‘community of practice’ opgezet met ‘werkplaatsen’. We gaan hier gezamenlijk werken en leren.

  • Ook hebben we de samenwerking met de andere ROM’s in Nederland verstevigd. In 2019 droegen we, in nauwe samenwerking met de provincies, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de topsectoren, bij aan de uitwerking van het missiegedreven innovatiebeleid. Zo werkten de ROM’s mee aan de opstelling van zogeheten Kennis- & Innovatieagenda's (KIA’s). Deze KIA’s omvatten expliciete voornemens met betrekking tot valorisatie, marktcreatie en het zichtbaar maken van de verbinding met regionale initiatieven of faciliteiten. Op 11 november 2019 zetten alle partners hun handtekening onder het Kennis- en Innovatie Convenant 2020-2023. De BOM tekende namens alle ROM’s.

  • Op het gebied van geïntegreerde fotonica werken de BOM en Brainport Development samen met Oost NL aan de ondersteuning van Photon Delta. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan Geïntegreerde Fotonica. Geïntegreerde fotonica is een in het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat benoemde sleuteltechnologie en biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid, onder andere in Brabant.