Binnen de meerjarige kaders uit het meerjarenplan stellen we - samen met beide opdrachtgevers - elk jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vast. Gedurende het kalenderjaar monitoren we op kwartaalbasis de voortgang van de KPI’s en daarmee ook van de materiële onderwerpen. Dat doen we zowel intern als extern met de toezichthouder en onze stakeholders (de provincie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat). Daarbij gaan we na wat de voortgang is op de financiële en niet-financiële resultaten (zowel kwantitatief als kwalitatief), welke maatregelen nodig zijn om eventueel bij te sturen en wat we kunnen leren voor de toekomst. Zo brengen we leerervaringen, trends en ontwikkelingen in kaart waarmee zowel in het lopende kalenderjaar als in de volgende kalenderjaren eventuele beleidsaanpassingen kunnen worden voorbereid.

Binnen onze besturingsfilosofie dragen alle teams een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op de verschillende materiële onderwerpen. Het leadershipteam kent een collectieve verantwoordelijkheid en speelt hierin een coördinerende rol. Daarom achten wij het niet relevant te specificeren welke capaciteit van de diverse teams wordt ingezet per materieel onderwerp.