Het bestuur van BOM Holding B.V. bestond in 2019 statutair uit een algemeen directeur en een financieel & operationeel directeur. Het bestuur treedt op als een collegiaal bestuur waarbij het bestuursreglement en de overige onderliggende interne reglementen toezien op een nadere verdeling van de taakstelling en mandatering van de twee bestuurders.

Beide bestuurders hadden – in afwijking van de Code - een contract voor onbepaalde tijd. De raad van commissarissen heeft de beloning vastgesteld en de remuneratiecommissie had jaarlijks met beide bestuurders overleg over het functioneren van de organisatie en hun bijdrage hieraan. Hierbij zijn met zowel het collegiaal bestuur als de individuele bestuursleden doelstellingen overeengekomen.

De publicatieplicht zoals opgenomen in de Wet Normering Topinkomens (WNT-II) is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. Ten aanzien van de bezoldiging van de financieel & operationeel directeur en de toezichthouders geldt dat deze passend is binnen de wettelijke kaders van de WNT en het bezoldigingsbeleid zoals dit door de aandeelhouder is vastgesteld. Op basis van de WNT-kaders 2019 is vastgesteld dat ook de bezoldiging voor de algemeen directeur passend is binnen de wettelijke kaders van de WNT.

Ten aanzien van de overige arbeidsvoorwaarden van beide bestuurders worden de bepalingen in het personeelsreglement van de BOM gehanteerd. De jaarrekening bevat nadere verantwoordingsinformatie zoals door de WNT vereist.