31-12-2018

31-12-2017

    

      

Deelnemingen

   

77.483

125.816

Overige effecten

   

89.692.694

69.367.669

    

89.770.177

69.493.485

Andere deelnemingen
    

31-12-2018

31-12-2017

    

      

Bright Move B.V.

   

6.000

6.000

Vastgoed Truck Parking Hazeldonk B.V.

   

71.483

119.816

    

77.483

125.816

Overige effecten
    

31-12-2018

31-12-2017

    

      

Participaties

   

70.587.909

55.595.496

Leningen u/g aan participaties

   

10.231.523

6.145.609

Leningen u/g

   

8.873.261

7.626.564

    

89.692.694

69.367.669

   

Overige effecten

 
 

Participaties

Leningen u\g aan participaties

Leningen u\g

Andere deelnemingen

Totaal 2018

 

      

Aanschafwaarde per 1 januari

74.837.988

9.907.616

9.861.832

125.816

94.733.253

Herrubricering

-

-2.588.037

2.588.037

-

-

Gecorrigeerde aanschafwaarde per 1 januari

74.837.988

7.319.579

12.449.869

125.816

94.733.253

      

Bij:

     

- nieuwe investeringen

5.372.044

1.500.000

1.565.000

-

8.437.044

- uitbreidingen

12.294.207

5.698.340

5.250.448

-

23.242.995

- conversies

5.743.013

2.650.000

-

-

8.393.013

- resultaat deelneming / participaties

-

-

-

-

-

- bijgeschreven rente

-

229.780

288.713

-

518.493

 

23.409.263

10.078.120

7.104.161

-

40.591.544

Af:

     

- desinvesteringen / aflossingen

-716.499

-1.691.069

-4.845.195

-

-7.252.763

- conversies

-2.650.000

-3.120.144

-2.622.869

-

-8.393.013

- dekking fondskosten en participatie resultaten

-

-

-

-

-

- resultaat deelneming / participaties

-

-

-

-48.333

-48.333

- liquidatie / faillisementen / afboekingen

-4.784.495

-1.742

-1.163.682

-

-5.949.920

 

-8.150.994

-4.812.955

-8.631.746

-48.333

-21.644.028

      

Aanschafwaarde per 31 december

90.096.257

12.584.744

10.922.284

77.483

113.680.769

      
      

Voorzieningen per 1 januari

-19.242.492

-3.762.007

-2.235.268

-

-25.239.768

Herrubricering

-

917.750

-917.750

-

-

Gecorrigeerde voorzieningen per 1 januari

-19.242.492

-2.844.257

-3.153.018

-

-25.239.768

      

Af:

     

- desinvesteringen

5.000

-

-131.060

-

-126.060

- vrijval in verband met waardevermeerdering

563.542

843.454

36.889

-

1.443.885

- conversies

-

182.214

691.023

-

873.237

- liquidatie / faillisementen / afboekingen

2.404.828

-

1.152.682

-

3.557.510

 

2.973.370

1.025.667

1.749.535

-

5.748.572

Bij:

     

- dotatie in verband met waardevermindering

-2.365.989

-534.631

-645.540

-

-3.546.159

- conversies

-873.237

-

-

-

-873.237

 

-3.239.225

-534.631

-645.540

-

-4.419.396

      

Voorzieningen per 31 december

-19.508.348

-2.353.221

-2.049.023

-

-23.910.592

      

Boekwaarde per 31 december

70.587.909

10.231.523

8.873.261

77.483

89.770.177

Aandelenparticipaties

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.

Leningen u/g

De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).