De vooruitzichten voor 2019 zijn opnieuw positief. In zowel de ontwikkelingsactiviteiten alsook in de realisatiefase van meer grootschalige investeringen zien we meer en grotere projecten. Ontwikkeltrajecten in wind en zon die zich in 2017 ontvouwden, leveren nu concreet zicht op daadwerkelijke realisatie. Daarmee gaan ze concreet bijdragen aan de verduurzaming van de Brabantse economie.

Met de toegenomen aandacht voor alternatieven voor aardgas neemt ook de interesse in energiebesparing en warmtenetten toe. Met name de toegenomen aandacht voor energiebesparing biedt BOM Renewable Energy de gelegenheid om haar ervaring bij het opzetten van een gebieds- of themagebonden energiedienstverlening in te zetten. Hierbij denken we aan dienstverlening (aanschaf, ter beschikking stellen en exploiteren van installaties) aan scholen, erfgoed en monumenten, sportclubs, appartementencomplexen, bezit van woningcoöperaties en particuliere woningen.

Voor 2019 willen we nauwkeuriger kijken naar de inzet van de capaciteit binnen het team op de projecten die een grote maatschappelijke bijdrage leveren en passen binnen de fondsvoorwaarden. We geven prioriteit aan de projecten waarin we met een relatief beperkte inzet een grote impact kunnen realiseren. Daarbij speelt ook een rol of projecten door verspreiding van de opgedane kennis, inzet van het netwerk of allocatie van rendementen uit het project een positieve impuls kunnen geven aan andere delen van het energietransitieprogramma in de provincie Noord-Brabant.