(7) Groepsvermogen

Van de algemene reserve is een deel (€ 745.146) niet vrij uitkeerbaar. Dit betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap het SOFB.

Lees verder

(8) Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Lees verder

(10) Langlopende schulden

Voor een bedrag groot € 91.862.877 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Lees verder

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

De groep is leaseverplichtingen aangegaan voor personenauto’s. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 29.517 (2017: € 31.272). De gemiddelde looptijd van de verplichtingen bedraagt 14 maanden (2017: 14 maanden).

Lees verder

Gebeurtenissen na balansdatum

In maart hebben aandeelhouders van de participatie Innecs B.V. vastgesteld dat aanvullende financiering noodzakelijk was voor de continuïteit van de onderneming.

Lees verder

Resultaatbestemming 2018

Het negatieve resultaat over 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Lees verder

(12) Bedrijfsopbrengsten

In de vergelijkende cijfers 2017 zijn de opbrengsten van OLSP Holding verwerkt. Tot en met 30 juni 2017: € 3.208.989 in de huuropbrengsten, €1.954.730 in Subsidies IMI & EC Steunregeling en € 200.000 in subsidies PNB.

Lees verder