Rollen en verantwoordelijkheden binnen de BOM-organisatie

Eind 2017/begin 2018 hebben we de inrichting van de organisatie in lijn gebracht met onze meerjarige ambities.

Lees verder

Managementaanpak

Binnen de kaders van het meerjarenplan stellen we - samen met beide opdrachtgevers - elk jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vast.

Lees verder

Risicomanagement

Als publieke onderneming maken we bij de uitvoering van onze strategie een bewuste afweging tussen de realisatie van (strategische) doelstellingen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Lees verder

Corporate governance

Voor de uitvoering van haar dienstverlening zet de BOM publieke middelen in.

Lees verder

Bestuur en bezoldiging

Het bestuur van BOM Holding B.V. bestond in 2019 statutair uit een algemeen directeur en een financieel & operationeel directeur.

Lees verder

Toezichtstructuur

Voor zowel de rvc als de onderliggende commissies zijn specifieke reglementen vastgesteld waarin de taakverdeling en mandaten zijn benoemd. Het rvc-reglement is opgesteld met inachtneming van de statuten van de vennootschap.

Lees verder

Werkzaamheden rvc en onderliggende commissies in 2019

De raad heeft in 2019 in totaal zeven keer vergaderd met het bestuur van de BOM.

Lees verder

Ontwikkelingen samenstelling RvC

In lijn met het rooster van aftreden trad eind 2018 de heer Hoefsloot af als commissaris. De rvc heeft besloten van haar recht gebruik te maken om zelf een bindende voordracht voor een nieuwe commissaris te doen.

Lees verder

Adviesstructuur (investeringscommissies)

De BOM kent twee investeringscommissies die specifiek advies uitbrengen over de investeringsvoorstellen: IC Brabant Ventures voor investeringen in bedrijven en IC Projects voor investeringen in duurzaamheids- of herstructureringsprojecten.

Lees verder

Algemene vergadering

Betreffende de bevoegdheden van de algemene vergadering (AV) worden in de Code best practice-bepalingen genoemd die beperkt van toepassing zijn op de situatie bij de BOM.

Lees verder