(17) Financiële vaste activa

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

Lees verder

(18) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder

(19) Gestort en opgevraagd kapitaal

Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.

Lees verder

(20) Agioreserve

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.

Lees verder

(21) Algemene reserve

Om een gelijkwaardig inzicht te geven in de investeringskostprijs van de investeringen zijn vanaf jaarrekening 2019 investeringsbijdragen van MSD in BOM Capital II B.V. niet meer in mindering gebracht op de kostprijs van de investering.

Lees verder

(23) Kortlopende schulden

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

Lees verder